सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी असमान निधी योजना

   भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकत्ता, यांच्या असमान निधी योजनेंतर्गत जिल्हयातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसहाय्याच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. त्यापैकी असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यात प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक असते. त्यानुसार सन २०२०-२१ साठी राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. त्या संदर्भातील नियम,अटी व अर्जाचा नमुना www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुकांनी तो या संकेस्थळावरून उपलब्ध (Download) करून घ्यावा.

  निधी योजना सन २०२०-२१ साठी (Non Matching Scheme)

1. ग्रंथालय सेवा देणा-या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधन सामग्री, फर्निचर, इमारत बांधकाम व इमारत
    विस्तार यासाठी असमान निधीतून अर्थसहाय्य. 
2. "राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान ज्ञान कोपरा " विकसित करण्यासाठी अर्थसहाय्य.
3. महोत्सवी वर्ष जसे 50/60/75/100/125/150 वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य.
4. राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरूकता कार्यक्रम आयोजनासाठी अर्थसहाय्य.
5. बाल ग्रंथालयांसाठी राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान "बाल कोपरा " स्थापन करण्याकरीता अर्थसहाय्य.

  संपर्क कार्यालयाचे नाव

  राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या योजनांबाबत इच्छुकांनी संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हा ग्रंथालय  अधिकारी कार्यालयांशी संपर्क साधावा तसेच अधिक माहितीसाठी प्रतिष्ठानचे www.rrrlf.gov.in हे संकेतस्थळ पहावे.

अर्ज करण्याची पध्दत

  योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सादर करण्यात येणा-या अर्जाचा नमुना सुधारित स्वरूपात असावा. अर्जामध्ये नमूद केलेल्या आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह इंग्रजी / हिंदी भाषेमधील परिपूर्ण प्रस्ताव चार प्रतीत आपल्या जिल्हयातील जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास दिनांक 8 जानेवारी २०२१ पर्यंत पोहचतील अशा बेताने सादर करावेत. असे आवाहन श्रीमती शालिनी गो. इंगोले, ग्रंथालय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, नगर भवन, मुंबई यांनी राज्यातील सर्व शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना केले आहे.               

       -विशाल कार्लेकर ,सर्वसाधारण सहायक   जिल्हा माहिती कार्यालय,पुणे


 
Top