हिशोब आयुष्याचा...

आयुष्याचा सूर्य आता मावळातीला ढळतो आहें 
हिशोब पूर्ण होणारच आहें 
हें मी आता जाणतो आहें !!१!!

माझं ओझं होऊ नये दक्षता घेत चालतो आहे  
उगवत्या अन मावळत्या सूर्यास 
वंदन करतो आहें !!२!!

जे जे भेटले जोडले त्यांचा मी ऋणी आहें 
पण कारणंपरत्वे जे तुटले 
त्यांचीही क्षमा मागून त्यांनाही  
जोडत चाललो आहें !!३!!

हजारो हातांचे बळ मला लाभत आहेत 
म्हणूनच मी नेटाने विद्रोही वाट चालतो आहें !!४!!

आपण सर्वच माझ्यावर कृपा करत आहात 
यामुळेच मी अजूनही कार्यरत आहें "!!५!!

मान अपमान अहंकार लोभ यातून
मुक्त होतो आहे श्रमिक नाहींरे गटाना 
मूळप्रवाहात आणतो आहे!!६!!

चारोळ्यांच्या वनांत ... गावठी चिमटा :हाती टाळ ,गळी माळ, पायात चाळ 
मुखात त्यांच्या राम वरून सुदाम 
आतून मल्ल्या असा 
आज राजकारणी वागतो आहे 
मिळेल तसं चरतो आहे 
जाईल तिथे फक्त स्वप्नंच पेरतो आहे "

ज्यांना ना चाड नीतीची ना सत्याची 
त्यांची कशी होईल प्रगती ?
नशिबी त्यांच्या फ़क्त अधोगती!!

आनंद कोठडीया,जेऊर 
९४०४६९२२००


 
Top