आज दि.११/१०/२०१९ रोजी पंढरपूर तालुका मंडळ निहाय पडलेला पाऊस खालील नुसार- आकडे मिलिमीटरमध्ये ,कंसातील आकडे आज अखेरपर्यंत झालेले पर्जन्यमान

करकंब     २४ (३२३)
पट कुरोली १८ (२९९)
भाळवणी  ३९ (४२८)
भंडीशेगाव ४५ (३३५)
पंढरपूर     ८३ (३११)
कासेगाव   १७ (२१५)
तुंगत        ११ (२२८)
चळे         १० (३४८)
पुळुज       ९   (२७२)
एकूण बेरीज २५६(२७५९)

आज रोजी व आज अखेरचे  सरासरी पर्जन्यमान
= २८.४४ (३०६.५५)
आज अखेर पावसाची टक्केवारी =६१.७४

श्री.गरगडे,उपविभागीय माहिती कार्यालय, पंढरपूर 
 
Top